Gralio Žinia, Tiesos Šviesoje

Skaitimo testas

KILIMAS

Neįsivelkite į pinkles tie, kurie siekia pažinimo! Praregėkite!

Pagal Amžinąjį Įstatymą jus slegia kalčių išpirkimo našta, kurios jūs niekuomet negalėsite nustumti kitiems. To, ką sukuriate savo mintimis, žodžiais ar darbais, niekas, išskyrus jus pačius, negalės panaikinti! Pagalvokite, jei būtų kitaip, Dieviškasis Teisingumas tebūtų tik tuščias aidas, o kartu su juo griuvėsiais virstų ir visa kita.

Todėl tapkite laisvi! Nepraleiskite nė valandos, neužsibrėžę tikslo išpirkti kaltes! Sąžiningas gėrio troškimas, kuris įgauna didesnę jėgą nuoširdžiai meldžiantis, atneš išsilaisvinimą!

Neįmanoma išpirkti kalčių be sąžiningo, tvirto gėrio troškimo. Žemieji instinktai nuolatos maitinsis nauju penu, kad tik galėtų egzistuoti toliau, o tuo pačiu be paliovos reikalaus vis naujos bausmės. Jums atrodys, kad tai, kas nuolat atsinaujina, yra vienintelė jūsų yda ar kančia! Tačiau jų yra visa grandinė, neturinti pabaigos, vis ir vis sudaranti naujas jungtis, nespėjus išsilaisvinti senoms grandims.

Taip niekada neateis išsivadavimas, nes nuolatos bus reikalaujama kalčių išpirkimo. Tai tarsi grandinė, kuri jus laiko prikaustytus prie žemės. Iškyla didelis pavojus, kad krisite dar žemiau. Todėl sukaupkite jėgas ir siekite gėrio tie, kurie esate dar šiapus ar jau, naudojant jūsų sąvokas, anapus! Nuolat siekiant gėrio privalo pasibaigti ir kalčių išpirkimas, nes gėrio trokštantis ir gėriui dirbantis žmogus nebesuteikia peno naujų kalčių atsiradimui. Tokiu būdu ateis išsivadavimas, išganymas, leisiantis kilti į Šviesą. Paklausykite įspėjimo! Kito kelio jums nėra! Niekam nėra!

Tuo pačiu kiekvienas įsitikins, kad niekada negali būti per vėlu. Žinoma, atskirą veiksmą jums teks išpirkti, turėsite už jį atsiskaityti, tačiau tą akimirką, kai jūsų pasiryžimas siekti gėrio taps rimtu, jūs paženklinsite savo išperkamų kalčių pabaigą. Būkite tikri, kad šią pabaigą galiausiai pasieksite, ir tada prasidės jūsų kilimas! Tuomet galėsite džiugiai imtis atidirbti visas savo kaltes. Kas jums tada benutiktų, bus jūsų labui, artins jūsų išganymo, išsilaisvinimo valandą.

Ar dabar suprantate, koks vertingas mano patarimas, kai siūliau jums, sutelkus visas jėgas, pradėti tyrai mąstyti, norėti gero? Nepraleiskite progos daryti to su visa savo energija, visa aistra! Tai leis jums pakilti! Tai pakeis jus ir jūsų aplinką!

Pagalvokite, kad kiekvienas žemiškas gyvenimas yra tik trumpa pamoka, kad, atidavus savo kūną, jums pabaigos nebus. Jūs nuolat gyvensite arba nuolat mirsite! Nuolat mėgausitės laime arba nuolat kentėsite!

Kas įsivaizduoja, kad žemiškosiomis laidotuvėmis viskas pasibaigia, viskas išsisprendžia, tas lai apsisuka ir eina savuoju keliu; nes taip jis nori save tik apkvailinti. Vėliau, apimtas siaubo, jis atsidurs Tiesos akivaizdoje ir savo kančių kelią pradėti … privalės! Jo tikrąjį „Aš“, nusimetusį jį saugojusį kūną, kurio tankumas dengė jį lyg pylimas, apsups, trauks ir laikys tai, kas panašu į jį patį.

Susikaupti rimtam gėrio siekiui, kuris galėtų išvaduoti, pakylėti aukštyn, jam bus sunkiau, o ilgą laiką net ir neįmanoma, nes jį veiks panaši aplinka. Joje nebus tokių šviesių minčių, kurios galėtų budinti, paremti. Jis dvigubai kentės nuo to, ką pats sukūrė.

Dėl šios priežasties kilimas aukštyn bus daug sunkesnis negu tada, kai žmogus gyveno kūne, kai gėris vaikščiojo šalia blogio, nes tai įmanoma tik dėl žemiškojo kūno apsaugos, kadangi … šis žemiškas gyvenimas yra mokykla, kurioje kiekvienam „Aš“ duodama evoliucijos galimybė. Šia galimybe jis gali naudotis laisva valia.

Todėl sukaupkite jėgas! Kiekvienos minties vaisius kris ant jūsų, čia ar ten, ir jums reikės juo mėgautis! Nė vienas žmogus negali išvengti šio fakto!

Kokia gi jums nauda iš to, jei lyg strutis nedrąsiai bandysite kišti galvą į smėlį, slėpdamasis nuo realybės? Narsiai žiūrėkite faktams į akis! Tokiu būdu palengvinsite sau kilimą, nes žemėje galima tai padaryti greičiau.

Pradėkite! Tačiau suvokdami, kad visos senos klaidos turi būti ištaisytos. Nelaukite kaip daugelis kvailių, kad iš karto laimė iš dangaus pro duris ir langus jums į glėbį kris. Galbūt kažkuriam iš jūsų dar reikia išrišti milžinišką grandinę. Tačiau kas dėl šios priežasties nuliūsta, tas tik kenkia sau, nes to išvengti nepavyks. Delsimas viską tik dar labiau apsunkina, gal net ilgam sustabdo.

Tai turėtų paskatinti nepraleisti veltui nė valandos; nes tiktai žengęs pirmą žingsnį žmogus pradės gyventi! Laimė tam, kuris pasiryžta. Nuo jo ims kristi grandis po grandies. Džiūgaudamas ir dėkodamas jis milžiniškais šuoliais galės veržtis pirmyn ir sutikti paskutines kliūtis, nes jis bus laisvas!

Niekas nenurinks akmenų, kuriuos savo ligšioliniu neteisingu elgesiu jis krovė priešais save tarsi aukštą mūrą, turėjusį užtverti kelią ėjimui į priekį. Atvirkščiai, jie bus rūpestingai išdėlioti priešais jį, kad jis juos atpažintų ir įveiktų, nes jis privalo ištaisyti visas klaidas. Tačiau vos tik jis parodys savo gerą valią, nustebęs ir susižavėjęs išvys meilę, viešpataujančią aplink.

Švelnus rūpestis, kokiu mama apgaubia vaiką, bandantį žengti pirmuosius žingsnius, palengvins jo kelią. Jei iki šiol gyvenime buvo dalykų, kurie slapta jį baisiai gąsdino ir kuriems jis mieliau leido snūduriuoti … dabar staiga su jais teks susidurti akis į akį! Žmogus privalės spręsti, veikti. Tai daryti jį privers vienas kitą vejančių įvykių grandinė. Jei tikėdamas gerų troškimų pergale jis išdrįs žengti pirmą žingsnį, lemtingas mazgas atsiriš, jis pereis jį ir išsilaisvins.

Bet vos tik ši skola bus apmokėta, kažkokioje formoje tuoj priartės kita, taip pat reikalaudama atpirkimo.

Taip vienas paskui kitą sprogs lankai, kurie jį veržė ir spaudė prie žemės. Jis jausis lengvas! Ir šis lengvumo jausmas, kurį kažkas iš jūsų neabejotinai nors kartą išgyveno, yra ne iliuzija, bet tik tikrasis poveikis! Taip iš priespaudos išlaisvinta dvasia tampa lengva ir pagal dvasinės traukos dėsnį skuba aukštyn, į tą dimensiją, kuriai dabar ji pagal savo lengvumą priklauso.

Taip kylama į išsiilgtą Šviesą. Norėjimas blogio spaudžia dvasią žemyn ir daro ją sunkia. Gėrio troškimas kelia ją aukštyn.

Jėzus ir čia jums parodė paprastą kelią, vedantį tiesiai į tikslą; nes gili Tiesa glūdi paprastuose žodžiuose: „Mylėk savo artimą kaip save patį!

Šiais žodžiais jis davė jums raktą į laisvę, parodė, kaip kilti! Mat neišvengiamai galioja dėsnis: ką padarote savo artimui, iš tiesų padarote sau! Tik sau pačiam, nes pagal Amžinuosius Įstatymus viskas besąlygiškai grįžta, gera arba bloga, ar tai bus čia, ar ten. Tai sugrįš! Tad jums jau nurodytas paprasčiausias iš visų kelių, kaip turite suprasti gero norėjimą.

Savo artimui turite duoti savo esme, savu būdu! Nebūtinai tik pinigais ar turtais. Kitaip vargingiesiems būtų atimta galimybė duoti. Šioje esmėje, pasiaukojančiuose santykiuose su artimaisiais, dėmesyje, pagarboje, kuriuos savo noru skiriate, glūdi meilė, apie kurią mums kalbėjo Jėzus, o taip pat pagalba savo artimui, dėl kurios pastarasis stiprėja, tampa pajėgus keistis, toliau kopti į savo viršūnę.

Tokio elgesio pasekmių spinduliai greitai jus iškels. Jie jums nuolat suteiks naujų jėgų. Svaiginančiame skrydyje galėsite siekti Šviesos…

Vargšai kvailiai, kuriems dar kyla klausimas: „Ką aš laimėsiu, jei atsisakysiu to, kas įprasta, ir keisiuosi?“

Ar tai prekybinis sandėris, kurį reikia sudaryti? Pakaktų vien to, jei laimėtumėte tik kaip žmogus, kaip aukštesnė būtybė. Tačiau jūs gaunate nepalyginamai daugiau! Aš kartoju: ta akimirka, kai žmogus pradeda norėti gėrio, ženklina jo kalčių, kurias tik jis vienas privalo atpirkti, atpirkimo pabaigą. Niekas to už jį nepadarys.

Taigi, apsispręsdamas jis nužymi regimą klaidų atpirkimo pabaigą. Tai vertybė, brangesnė už visus pasaulio turtus. Žmogus išsiveržia iš vergovės grandinių, kurias pats sau nuolat kalė. Todėl kilkite iš sekinančio miego. Pabuskite!

Šalin paralyžiuojantį svaigulį, skiepijantį fantazijas apie tai, kad Išganytojo atneštas išganymas užtikrina, jog savo gyvenime galite nerūpestingai atsiduoti egoizmui, jei tik galiausiai tapsite tikinčiais, atsiversite ir atsisveikinsite su šia žeme, įtikėję Išganytoju ir Jo darbais. Tik kvailiai gali iš Dievybės laukti tokio niekingo, nevientiso, neišbaigto darbo! Tai reikštų blogio puoselėjimą! Galvokite apie tai, tapkite laisvi!