Gralio Žinia, Tiesos Šviesoje

Skaitimo testas

ANTIKRISTAS

Žmonės! Išmušus valandai, kai pagal Dievo Valią žemėje privalės įvykti apsivalymas ir atskyrimas, stebėkite jums išpranašautus, iš dalies nežemiškus ženklus danguje!

Nepasiduokite klaidinimams žmonių ir bažnyčių, kurios jau seniai atsidavė Antikristui. Liūdna, kad net bažnyčios iki šiol nežinojo, kur turėjo ieškoti Antikristo, jau ilgai veikiančio tarp žmonių. Reikėjo trupučio budrumo ir jis būtų buvęs atpažintas! Kas gi gali elgtis antikristiškiau negu tie, kurie patys kažkada kovojo prieš Kristų ir galiausiai Jį nužudė! Kas gi galėjo pasirodyti dar aiškiau ir blogiau negu Antikristas!

Tai buvo žemiškosios religijos nešėjai ir atstovai, kuriems netiko tikrasis Dievo mokymas, įkūnytas Dievo Sūnuje ir per Jį. Tikroji Dievo Žinia ir negalėjo tikti, nes aukštųjų dvasininkų struktūros žemėje buvo orientuotos į įtaką, žemišką valdžią ir plėtrą.

Tuo pačiu jie aiškiai įrodė, jog tarnauja žemiškajam protui, kuriam svarbios tik žemės žinios bei žemiška valdžia, kuris yra priešiškas bei kliudantis viskam, kas egzistuoja už žemiškojo suvokimo ribų. Kadangi Dievas, kaip ir dvasingumas, yra už žemiškojo proto ribų, tai būtent protas ir yra vienintelis tikrasis kliuvinys! Iš to seka, kad tuo kliuviniu yra ir visi žmonės, kurie vadovaujasi tik protu bei savo protą iškelia aukščiau visko!

Ano meto religijos skleidėjai bijojo, kad Dievo Sūnaus mokymas sutrukdys jiems toliau daryti įtaką žmonėms. Kaip šiandien visi žinome, tai ir buvo lemiama priežastis, dėl kurios jie paskleidė prieš Kristų šmeižtą, o galiausiai Dievo Sūnų nukryžiavo. Tą, kuris Dievo buvo siųstas šviesti žmones, jie prikalė prie kryžiaus kaip Dievo šmeižiką, o patys skelbėsi esantys to Dievo tarnai!

Norėdami priversti žmones tikėti Dievu ir jam tarnauti, iš tikrųjų jie taip mažai žinojo apie Dievą ir Jo Valią, kad Dievo garbei, norėdami Ją žemiškai apginti jie nužudė … Dievo Sūnų, Dievo Pasiuntinį!

Tai iškilo kaip pragaištinga pasekmė to, kad šie žmonės buvo žemiško proto, kovojančio tik už savo įtaką, vergai. Jie tapo Antikristo kankinimų įrankiais, tyliai jam pastatę sostą savo viduje. Tai leido jiems patenkinti žmogiškas silpnybes: puikybę, pasipūtimą, tuštybę.

Tie, kas laukia aiškesnio įrodymo, pagalbos nesulauks, nes nėra didesnės priešingybės Kristui, Dievo Sūnui, ir Jo mokymui. Juk Antikristas reiškia kovotoją prieš Kristų, prieš žmogaus išganymą per Dievo pasiųstą Žinią. Dėl to kaltas žemiškasis protas! Būtent jis, lyg nuodingas Liuciferio auglys, yra Antikristo įrankis, žmonijai tapęs pačiu pavojingiausiu!

Todėl kažkada toks neproporcingas žmogiškojo proto puoselėjimas tapo žmogui jo prigimtine nuodėme! Už viso to stovi pats Liuciferis kaip Antikristas! Tai jis sugebėjo per žmones iškelti savo galvą. Jis vienintelis, iš tiesų priešiškas Dievui! Antikristo vardu jis pavadintas dėl savo priešiškos kovos, nukreiptos prieš Dievo Sūnaus misiją. Niekas kitas nebūtų turėjęs tiek jėgos ir valdžios, kad taptų Antikristu.

Savo kovoje prieš Dievo Valią Liuciferis žemėje naudojasi ne vienu žmogumi, o beveik visa žmonija, vesdamas ją į pražūtį, kurią lems Dieviškosios rūstybės padariniai! Kas negali suprasti to, kas yra savaime suprantama, tai yra kad Antikristu gali būti tik pats Liuciferis, tas drįsta stoti prieš Dievą. Toks niekada nesuvoks, kas vyksta anapus grubiosios materijos, taigi, už to, kas yra grynai žemiška.

Beje, kaip buvo anuomet, taip yra dar ir šiandien! Net daug blogiau. Ir šiandien daug religijos atstovų norės įnirtingai kovoti už žemiškojo proto taisyklių išlaikymą, kurios iki šiol buvo įvestos šventyklose ir bažnyčiose.

Būtent šis, bet kokį subtilesnį pajautimą susiaurinantis žmogaus protas, yra pats rafinuočiausias iš visų Liuciferio išvestų auglių, kuriuos jis paskleidė žmonijoje. Visi proto vergai iš tiesų yra Liuciferio tarnai, kalti dėl milžiniškos katastrofos, ištiksiančios žmoniją dėl proto viešpatavimo!

Kadangi joks žmogus neįtarė, jog Antikristas slypi prote, pastarajam buvo labai lengva plisti! Liuciferis triumfavo, nes tokiu būdu jis atskyrė žmoniją nuo bet kokio suvokimo apie visa tai, kas yra už grubiosios materijos. Nuo suvokimo apie tikrąjį gyvenimą! Nuo tos vietos, kurioje kaip tik ir prasideda kontaktas su dvasia, artinančia prie Dievo!

Tokiu būdu jis įžengė į šią žemę kaip žemės ir didžiosios žmonijos dalies valdovas!

Tad nieko nuostabaus, jog jis sugebėjo prasiveržti iki pat altorių, o žemiškieji religijų atstovai, taip pat ir krikščioniškųjų bažnyčių, tapo jo aukomis. Juk ir jie laukia prieš paskelbtą Teismą pasirodysiančio Antikristo. Didysis apreiškimas Biblijoje, kaip ir daugelis kitų dalykų joje, iki šiol liko nesuprasti.

Apreiškime sakoma, kad prieš Teismą Antikristas pakels savo galvą! Nesakoma juk, kad jis tik tada ateis! Jei pasakyta, kad jis pakels savo galvą, tai rodo, kad jis jau yra, o ne kad dar turi ateiti. Tuo norėta pabrėžti, jog prieš pat Teismą jis bus savo valdžios viršūnėje!

Jūs, kurie dar netapote dvasiškai kurti ir akli, išgirskite šį perspėjimo šauksmą! Vieną kartą pasistenkite patys apie tai rimtai pagalvoti. Jei ir toliau mąstysite, kaip jums patogu, patys save pražudysite!

Jei nuo nuodingos gyvatės guolio pakelsime ją saugojančią uždangą, ir gyvatė staiga tai pajus, ji, žinoma, bandys šokti ir gelti į šią negailestingą ranką.

Ne kitaip yra ir čia. Antikristas, pajutęs, jog yra atpažintas, per savo tarnus iš karto pradės priešgyniauti, rėks demaskavimo metu ir išbandys viską, kas įmanoma, kad išsilaikytų soste, kurį žmonija jam noriai pasiūlė. Tačiau jis tai galės padaryti tik per tuos, kurie jį garbina savyje.

Todėl būkite ypatingai akyli, stebėdami savo aplinką, kai kova prasidės! Būtent riksmas juos aiškiai išduos ir pagal tai atpažinsite kiekvieną, kuris tarnauja Antikristui. Bijodami tikros Tiesos jie ir vėl, kaip anuomet, bus priešininkų pusėje!

Antikristas vėl nersis iš kailio, kad išlaikytų savo įtaką žemėje. Stebėkite, koks jis nedalykiškas ir netikslus gynyboje ir puolime. Jis ir vėl dirbs tik įtarinėdamas, šmeiždamas, kadangi jo šalininkai nieko kito nesugeba. Neįmanoma stoti prieš Tiesą ir Ją paneigti.

Taip Liuciferio tarnai kovos ir su Dievo Pasiuntiniu, kaip anuomet su Dievo Sūnumi!

Kai toks bandymas įvyks, būkite atidūs, nes tokiu būdu šie žmonės norės apsaugoti Liuciferį, kad toliau tęstųsi jo viešpatavimas žemėje. Tai tamsos kariauna, net jeigu šie žmonės stengiasi nešioti šviesius žemiškus drabužius, net jei jie – bažnyčios tarnai.

Nepamirškite, kas įvyko, kai Dievo Sūnus buvo nusileidęs į žemę, ir susimąstykite apie tai, kad šiandien tas pats Antikristas kartu su daug didesniu šalininkų būriu stengiasi išlaikyti viešpatavimą žemėje, išvengti sunaikinimo ir toliau menkinti tikrąją Dievo Valią.

Todėl atidžiai sekite visus ženklus, kurie yra išpranašauti! Kiekvieno laukia paskutinis apsisprendimas. Išsigelbėjimas arba pražūtis! Nes šį kartą tokia yra Dievo Valia, kad žlugtų tai, kas dar kartą drįs prieš Jį sukilti!

Bet koks aplaidumas taps jums nuosprendžiu! Dievo ženklai bus ne virš bažnyčios, ir ne aukšto žemiško rango dvasininkas liudys, jog jis esąs Dievo Pasiuntinys! Tai padarys tik Tas, kuris su tais ženklais neatskiriamai susijęs, kuris juos gyvus ir šviečiančius nešiojasi su savimi, kaip tai darė Dievo Sūnus, kada gyveno žemėje. Tai Tiesos Kryžius, gyvas ir šviečiantis Jame, o virš Jo – Balandis!

Tapdamas regimu visiems tiems, kuriems suteikta malonė pamatyti dvasingumą, kad paliudytų apie tai visiems žemės žmonėms; nes tokių, kurie šį kartą galės „matyti“, bus tarp visų tautų. Tokia yra paskutinė Dievo malonė!

Šių aukštų Šventos Tiesos ženklų niekada nebus įmanoma suklastoti. To nepavyks padaryti net Liuciferiui, kuris bus priverstas nuo jų bėgti. Ką jau kalbėti apie žmogų. Todėl tas, kuris dar nori prieštarauti šiam Dievo liudijimui, stoja prieš Dievą kaip Dievo priešas, tuo parodydamas, kad jis nėra ir niekada nebuvo Dievo tarnas, visiškai nepaisant to, kuo jis iki šiol žemėje apsimetė esąs.

Saugokitės, kad ir jūs nebūtumėte tarp pastarųjų!